Company Registration Office | Company Secretarial Office In Malaysia | Register Company Services In Malaysia

JENIS SYER HARGA YURAN JUMLAH
Syarikat Tersedia 1 unit RM 2500 RM 720 RM 3220


MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMBELIAN SYARIKAT TERSEDIA

Sila kemukakan maklumat dan dokumen kepada kami seperti berikut:-

  1. Nama bank serta alamat dimana akaun syarikat akan dibuka.
  2. Nama penuh setiap yang akan menjadi penandatangan cek syarikat.
  3. Salinan Kad Pengenalan setiap ahli syarikat iaitu Lembaga Pengarah Syarikat serta Pemegang Saham – wajib
  4. Alamat kediaman terkini setiap pengarah syarikat serta pemegang saham dan alamat kediaman mestilah berada didalam Malaysia – wajib
  5. Alamat utama perniagaan dan cawangan. – wajib
  6. No telepon pejabat dan juga no telepon bimbit serta alamat e.mail setiap ahli syarikat.
  7. Melantik seorang setiausaha syarikat – wajib
  8. Pembayaran untuk penubuhan syarikat ke akaun DM Corporate Holding (M) Sdn Bhd di Public Bank Berhad 3811766201

Pihak pengarah dan pemegang saham digalakkan membuat perjumpaan dengan setiausaha syarikat atau wakil yang dilantik bagi tujuan menandatangani dokumen pengambilalihan syarikat bagi megelakkan jenayah salah laku meniru tandatangan.

Proses tindakan selanjutnya akan dilakukan selepas pihak kami menerima salinan kad pengenalan, maklumat dan bayaran penuh serta maklumat seperti yang dikehendaki diatas. Anda boleh e.mail ke dmcorporatesb@gmail.com atau fax ke 03-27702527

Nama syarikat tersedia yang dibeli boleh diubah pada bila-bila masa dengan penambahan sebanyak RM 500.00.

Selanjutnya
MAKLUMAT BERKAITAN PAKEJ LENGKAP YANG DITAWARKAN UNTUK SYARIKAT TERSEDIA – RM3220.00

Nota: Harga syarikat tersedia baru yang kami tawarkan meliputi pakej lengkap seperti berikut:-

Termasuk Yuran Setiausaha Syarikat sebanyak RM 720.00 setahun.

Termasuk Modal permulaan syarikat bagi setiap syarikat tersedia ialah sebanyak RM 1.

Termasuk Pemindahan saham daripada pemilik asal kepada pemilik baru di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri

Termasuk Penyediaan kertas kerja yang lengkap bagi tujuan pembelian syarikat.

Termasuk Pembayaran Duti Setem di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri pindahan saham

Termasuk 5 set dokumen Syarikat seperti berikut:-
5 set seksyen 14 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
5 set seksyen 15 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
5 set seksyen 17 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
5 set seksyen 51 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
5 set seksyen 58 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)

Termasuk Resolusi pembukaan bank akaun syarikat ( Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)

Termasuk 1 cop getah bagi tujuan pembukaan akaun semasa syarikat.

Termasuk Resolusi Perlantikan dan perletakkan jawatan baru Pengarah Syarikat

Termasuk Resolusi Perlantikan dan perletakkan jawatan baru Setiausaha Syarikat

Termasuk Resolusi Perubahan alamat berdaftar

Termasuk Borang Pemindahan saham 1 unit di Pejabat Duti Setem

Termasuk Pendaftaran dokumen perubahan syarikat di SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA.

Termasuk Set Lengkap Buku berkanun seperti berikut:-
Buku daftar ahli (Seksyen 158).
Buku daftar pengarah,pengurus dan setiausaha
Buku daftar pemegang debentur
Buku minit mesyuarat lembaga pengarah syarikat dan setiausaha
Buku sijil saham syarikat yang tertera nama syarikat
Cop mohor syarikat

MAKLUMAT PEMBAYARAN

Pilihan Bayaran : Tunai, Bank Draf,Cek, Kiriman Wang,Arahan Pemindahan (PBBEMYKL)
Nama Bank : Public Bank Berhad
Bayar : DM Corporate Holding (M) Sdn.Bhd
No Akaun :3811766201

Nota:-

Kami menawarkan pakej lengkap bagi harga syarikat tersedia tanpa ada bayaran tersembunyi yang akan dikenakan.Pakej lengkap kami membolehkan anda berurus niaga serta merta selepas syarikat anda didaftarkan sepenuhnya di Suruhanjaya Syarikat Malaysia.Kami memastikan anda mendapat harga yang amat berpatutan.Sila rujuk dengan pegawai pendaftaran kami bagi untuk mendapatkan keterangan lanjut di 019-3260345 / 019-3698122 untuk mengelakkan kerugian.

Untuk segala pertanyaan berkaitan syarikat tersedia kami dan urusan yang berkaitan penyerahan dokumen syarikat tersedia yang disahkan oleh setiausaha syarikat atas kadar segera (1 jam) untuk membolehkan syarikat anda beroperasi serta merta perlu menghubungi pegawai kami di 019-3260345 (Saedah Binti Saidin) / 019-3698122 (Mohd Daud Bin Abdul Raman).

Selanjutnya
ALAMAT PEJABAT BERDAFTAR DAN WAKTU PEJABAT

Sekyen yang mewajibkan setiap syarikat mempunyai alamat pejabat berdaftarnya di malaysia – (Seksyen 46 Akta Syarikat 2016)

Sesuatu syarikat hendaklah pada setiap masa mempunyai suatu pejabat berdaftar di Malaysia yang kepadanya semua bentuk komunikasi dan notis boleh ditujukan.

Pejabat Berdaftar itu hendaklah dibuka dan boleh diakses oleh orang awam pada waktu biasa perniagaan.

Pejabat hendaklah diberitahu tentang apa-apa pertukaran alamat berdaftar dalam masa empat belas hari dari pertukaran itu.

Syarikat dan tiap-tiap pegawai yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit.

Selanjutnya
DOKUMEN SYARIKAT DISIMPAN DI PEJABAT BERDAFTAR SYARIKAT

Sekyen yang mewajibkan setiap syarikat menyimpan dokumen di alamat pejabat berdaftarnya di malaysia – (Seksyen 47 Akta Syarikat 2016)

(1) sesuatu syarikat hendaklah menyimpan dipejabat berdaftarnya:-

(a) notis pendaftaran syarikat yang dikeluarkan dibawah seksyen 15;

(b) perlembagaan syarikat, jika ada

(c) perakuan yang diberikan dibawah Akta ini atau undang-undang bertulis terdahulu yang bersamaan, jika ada;

(d) semua daftar, buku, rekod dan dokumen sebagaimana yang dikehendaki dibawah Akta ini;

(e) minit semua mesyuarat anggota dan ketetapan anggota;

(f) minit semua mesyuarat dan ketetapan Lembaga dan jawatankuasa Lembaga;

(g) salinan semua komunikasi bertulis kerpada semua anggota atau semua pemegang syer daripada kelas yang sama;

(h) salinan semua penyata kewangan dan penyata kewangan berkumpulan;

(i) rekod perakaunan syarikat yang dikehendaki dibawah seksyen 245;

(j) salinan semua surat cara yang mewujudkan atau menjadi keterangan gadaian sebagaimana yang dikehendaki dibawah seksyen 357; dan

(k) apa-apa dokumen lain yang dikehendaki disimpan oleh Pendaftar Syarikat.

(2) Apa-apa dokumen yang disebut dalam subseksyen (1), selain dokumen yang disebut dalam perengan (1)(f), boleh disimpan ditempat selain di pejabat berdaftar syarikat itu dengan syarat notis mengenainya telah diberikan kepada Pendaftar.

(3) Syarikat itu hendaklah memberitahu Pendaftar apa-apa pertukaran alamat tempat yang disebutkan dalam subseksyen (1) dan (2) dalam masa empat belas hari dari tarikh pertukaran itu.

(4) Syarikat dan tiap-tiap pegawai yang melanggar seksyen ini melakukan kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit dan, dalam hal suatu kesalahan yang berterusan, didenda selanjutnya tidak melebihi lima ratus ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

Selanjutnya

PENYEWAAN ALAMAT PEJABAT BERDAFTAR SYARIKAT.

Ambil Perhatian

Pejabat berdaftar adalah salah satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh Firma Setiausaha Syarikat kami bagi memenuhi kriteria yang diwajibkan oleh Akta Syarikat 2016 untuk setiap syarikat yang berdaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan ianya berfungsi sebagai alamat pejabat berdaftar serta pejabat berdaftar untuk penyerahan, penerimaan dan penyimpanan dokumen-dokumen berkanun syarikat setelah diserah simpan ke SSM , LHDN dan lain-lain agensi kerajaan dari masa kesemasa..

Yuran sewaan alamat berdaftar dan pejabat berdaftar syarikat ialah sebanyak RM 60.00 sebulan bersamaan RM 720.00 setahun dan perlu dibayar oleh syarikat setelah inbois dikeluarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh inbois.

Firma Setiausaha Syarikat kami berhak untuk menamatkan perkhidmatan penyewaan alamat berdaftar dan pengunaan pejabat berdaftar dengan syarikat yang gagal membuat bayaran seperti yang diminta.

top