Company Registration Office | Company Secretarial Office In Malaysia | Register Company Services In Malaysia

KEPERLUAN UNTUK MENDAFTAR SYARIKAT DI MALAYSIA

Adalah menjadi kewajipan untuk anda mendaftarkan perniagaan atau syarikat  anda terlebih dahulu jika anda bercadang untuk menceburi bidang perniagaan atau  sebarang urus niaga,

Anda perlu mendaftarkan perniagaan atau syarikat terlebih dahulu. Firma Setiausaha Syarikat kami akan membantu anda untuk mendaftarkan syarikat anda di Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Setiausaha Syarikat mesti mempunyai lesen sah yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia bagi membolehkan beliau menguruskan pendaftaran syarikat anda.

Berikut adalah maklumat yang diperlukan untuk anda mendaftar syarikat mengikut Akta Syarikat 2016.

MAKLUMAT ASAS YANG DIPERLUKAN OLEH SETIAUSAHA SYARIKAT UNTUK MELAKUKAN PENDAFTARAN SYARIKAT ANDA DI SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA.

 1. Mencipta sekurang-kurangnya 3 nama pilihan untuk dipohon sebagai nama syarikat di SSM. Carian nama syarikat perlu dilakukan pada peringkat awal.
 2. 3 aktiviti utama perniagaan yang bakal syarikat jalankan.
 3. Jumlah modal saham atau syer yang akan dilaburkan kedalam akaun syarikat bagi tujuan memulakan perniagaan.- wajib
 4. Peratusan syer yang bakal dipegang oleh setiap ahli pemegang saham.- wajib
 5. Nama bank serta alamat bank dimana akaun syarikat akan dibuka.
 6. Nama penandatangan cek syarikat.
 7. Salinan Kad Pengenalan setiap ahli syarikat iaitu Lembaga Pengarah Syarikat serta Pemegang Saham bagi warganegara Malaysia dan salinan pasport bagi warganegara asing- wajib
 8. Alamat kediaman terkini pengarah dan pemegang saham dan mestilah di Malaysia- wajib
 9. Alamat utama perniagaan dan cawangan jika ada – wajib
 10. No telepon dan juga no telepon bimbit serta alamat e.mail setiap pengarah dan pemegang saham syarikat.
 11. Melantik setiausaha syarikat – wajib
 12. Membuat pembayaran untuk penubuhan syarikat sebanyak RM 2920.00 ke dalam akaun Firma Setiausaha Syarikat di Public Bank Berhad 3811766201 di atas nama DM Corporate Holding (M) Sdn Bhd.

Pihak pengarah dan pemegang saham digalakkan membuat perjumpaan dengan setiausaha syarikat atau wakil setiausaha syarikat kami bagi tujuan penyediaan dokumen penubuhan syarikat dan perlu menandatangani dokumen tersebut secara peribadi di pejabat kami.Ini bagi mengelakkan jenayah salah laku meniru tandatangan berlaku.

Proses tindakan selanjutnya akan dilakukan selepas pihak kami menerima salinan kad pengenalan serta maklumat yang dikehendaki seperti yang diminta diatas. Anda boleh e.mail semua maklumat diatas ke dmcorporatesb@gmail.com atau fax ke 03-27702527

PERINGATAN

Perhatian: Perubahan alamat pengarah dan pejabat operasi syarikat perlu dimaklumkan pada setiausaha syarikat untuk membolehkan beliau mengemaskini data maklumat syarikat dan ahli syarikat di pengkalan portal Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Menjadi kesalahan jika perubahan maklumat pengarah dan juga pemegang syer tidak dimaklumkan kepada Pendaftar untuk dikemaskini. Jika pengarah dan pemegang saham atau mana-mana ahli syarikat gagal mematuhi kehendak Akta maka ia boleh dikenakan kesalahan membuat penyataan palsu dan boleh didenda tidak melebihi RM 3 Juta atau boleh penjara tidak melibihi 10 tahun.

Kesilapan serta kecuaian pelanggan memberi butiran peribadi sama ada dari segi ejaan atau No Kad Pengenalan atau Pasport dan lain-lain maklumat seperti yang diminta akan mengakibatkan kelewatan pendaftaran dan boleh juga menjadi sebab penambahan kos serta akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak pelanggan.

Perkhidmatan pos laju atau courier hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh pemohon.


LANGKAH 1 : PROSEDUR PERMOHONAN CARIAN NAMA SYARIKAT

Mencipta sekurang-kurangnya 3 nama syarikat untuk tujuan permohonan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebelum proses pendaftaran syarikat sepenuhnya boleh dibuat.

Proses permohonan carian nama syarikat mengambil masa sekurang-kurangnya 1 jam selepas permohonan carian nama dilakukan.

Membuat bayaran deposit carian nama sebanyak RM 200.00 untuk tujuan permohonan carian nama syarikat.

Jika nama syarikat yang dipohon gagal maka carian nama seterusnya boleh dilakukan dengan bayaran sebanyak RM 80.00 bagi setiap permohonan.

Memberi maksud terselindung disebalik nama yang dicadangkan jika ianya buka didalam bahasa Malaysia atau EnglishContoh:

Amcolians bermaksud singa besar didalam bahasa urdu.

AMC adalah singkatan seperti berikut A-Allied, M-Malaysian, C-Corporation.

Keputusan nama biasanya ada tiga kaedah seperti berikut:-

Tolak– Permohonan nama ditolak kerana menyerupai nama syarikat yang telah wujud serta mengelirukan.

Lulus– Permohonan nama diluluskan dan boleh digunakan untuk pendaftaran syarikat.

Kueri– Memerlukan permohonan nama yang dibuat dipinda terlebih dahulu sebelum kelulusan nama diberikan.


LANGKAH 2 : PROSEDUR PENDAFTARAN SYARIKAT BARU

Mempunyai sekurang-kurangnya 1 orang pengarah, 1 pemegang saham,1 setiausaha syarikat dan 1 orang saksi sama ada dikalangan warganegara Malaysia / penduduk tetap atau warganegara asing.

Jika anda bercadang untuk mendaftar syarikat dengan seorang pengarah dan seorang pemegang saham maka maklumat waris diperlukan seperti salinan kad pengenalan, No tel atau HP, E.Mail, Alamat kediaman serta maklumat tambahan yang akan dimaklumkan kemudian.

Minima 3 jenis aktiviti utama syarikat perlu dihuraikan dengan jelas yang mana ianya merupakan objektif utama penubuhan syarikat dan juga merupakan aktiviti utama perniagaan serta ianya akan tertera didalam dokumen syarikat.

Sekurang-kurangnya pemegang saham perlu memiliki 1 unit syer seorang dan perlu menulis dengan mengunakan tulisan tangan sendiri diatas pegangan hak masing-masing.

Kesemua pengarah, pemegang saham, setiausaha syarikat dan saksi harus terlebih dahulu menandatangani dokumen berkanun penubuhan syarikat.

Kedudukan ahli lembaga pengarah serta pemegang saham boleh dibuat sama ada dengan pemilikan penuh rakyat tempatan atau pemilikan penuh dikalangan warga negara asing. Perlantikan pengarah dan juga pemegang saham syarikat boleh juga dilakukan sama ada melalui perkongsian atau kerjasama pintar dikalangan rakyat tempatan dan asing.

Pengarah dan pemegang saham dikalangan individu yang sama dibolehkan atau pengarah dan pemegang saham secara berasingan juga dibolehkan.

Perlantikan pengarah, pemegang saham, setiausaha syarikat dan saksi dimestikan dan merupakan syarat utama untuk tujuan penubuhan syarikat anda.

Setiap syarikat yang ditubuhkan di Malaysia dimestikan mempunyai alamat pejabat berdaftarnya di Malaysia.

Diantara syarat untuk menjadi pengarah ialah:-

Berumur 18 tahun ke atas dan waras.

Tidak dikecualikan di bawah seksyen 198 Akta Syarikat, 2016;

Tidak disabitkan muflis

Tidak pernah didakwa di dalam atau di luar Malaysia atas sebarang kesalahan

(a) bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan;

(b) telah disabitkan atas suatu kesalahan yang berhubungan dengan penganjuran, pembentukan atau pengurusan suatu perbadanan;

(c) telah disabitkan atas suatu kesalahan yang berhubungan dengan sogokan, fraud atau kecurangan;

(d) telah disabitkan atau suatu kesalahan dibawah seksyen 213, 217, 218, dan 539; atau

(e) telah dihilangkan kelayakan oleh Mahkamah dibawah seksyen 199.

(2) Hal keadaan yang disebut dalam perenggan (1)(a), (b), (c) dan (d) hendaklah terpakai bagi hal keadaan didalam Malaysia atau luar Malaysia.

(3) Walau apa pun subseksyen (1), seseorang yang telah dihilangkan kelayakan dibawah perenggan (1)(a) boleh dilantik atau memegang jawatan sebagai pengarah dengan keizinan;

(a) Pegawai Penerima; atau

(b) Mahkamah dengan syarat bahawa notis tentang niat untuk memohon keizinan telah disampaikan kepada Pegawai Penerima dan Pegawai Penerima telah didengar atas permohonan itu.

(4) Walau apa pun subseksyen 91), seseorang yang telah dihilangkan kelayakan di bawah perengan (1)(b), (c), (d) atau (e) boleh dilantik semula atau memegang jawatan sebagai pengarah dengan keizinan Mahkamah.

Buku berkanun syarikat diwajibkan di berada di pejabat berdaftar syarikat untuk tujuan mengemaskini dari masa kesemasa mengikut peruntukan Akta Syarikat 2016.

Proses perdaftaran sepenuhnya syarikat mengambil masa 5 ke 7 hari waktu berkerja selepas serahan dibuat dikaunter pendaftaran syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

Nota:-

Setiausaha syarikat merupakan individu yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia bagi memastikan pengarah dan pemegang saham mengikut peruntukan Akta Syarikat, 2016 serta merupakan wakil bagi kedua belah Pihak diantara Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Syarikat yang ditubuhkan dibawahnya.


LANGKAH 3 : MEMULAKAN PERNIAGAAN SELEPAS SYARIKAT DIDAFTARKAN

Menandatangani Resolusi pembukaan akaun syarikat

Penyerahan dokumen syarikat yang telah disahkan sepenuhnya oleh setiausaha syarikat akan diberi kepada pengarah syarikat bagi tujuan pembukaan bank akaun semasa syarikat dan bagi membolehkan syarikat memulakan urusniaga sepenuhnya didalam perniagaan yang ingin dijalankan.

Bagi membolehkan akaun semasa syarikat dibuka maka pihak syarikat perlu mempunyai pengenal dikalangan individu atau syarikat yang telah sedia ada mempunyai akaun semasa di bank yang sama seperti tertera di resolusi bagi membolehkan akaun semasa syarikat baru dibuka.

Kesemua pengarah syarikat perlu menandatangani resolusi dan kesemua penandatangan cek yang tercatit di resolusi wajib hadir di hadapan pegawai bank ketika permohonan dibuat berserta dokumen yang telah disahkan, cop getah serta wang deposit untuk membuka akaun semasa berserta kad pengenalan asal pengarah dan pemegang saham bagi warganegara dan pasport asal bagi warganegara asing..

Nota:Pengarah dan pemegang saham tak semestinya menjadi penandatangan cek syarikat dan penandatangan cek boleh dilantik dikalangan individu luaran yang tak terlibat langsung didalam jawatan pengarah dan sebagai pemegang saham.


Nota: Anda dilarang sama sekali untuk menyalin maklumat atau data dari laman web ini dan tahukah anda bahawa ianya merupakan perbuatan tidak sopan dan sama sekali tidak bermoral. Pihak kami tidak akan teragak-agak mengambil tindakan menyaman Pihak yang tidak bertanggungjawap yang mengambil maklumat dan memaparkan data yang sama dan memindahkan maklumat serta data kami ke dalam laman web anda kerana masa yang banyak telah kami peruntukan untuk membuat informasi dan ianya boleh mengelirukan pelawat yang melawati laman web kami.


top