Company Registration Office | Company Secretarial Office In Malaysia | Register Company Services In Malaysia

Kesalahan Am

KESALAHAN MENGIKUT AKTA SYARIKAT 2016
Mengikut Akta Syarikat 2016 terdapat seksyen yang menyatakan kesalahan am yang perlu delakkan oleh mereka yang terlibat didalam organisasi sesebuah syarikat seperti membuat pernyataan palsu yang mengelirukan berkaitan maklumat syarikat khususnya.
Atas perkara ini setiap pengarah dan pemegang syer syarikat khususnya perlu mengambil tanggungjawap untuk memastikan laporan dan pernyataan dan laporan yang diberikan kepada Pendaftar Syarikat @ (SSM) adalah betul dan tepat. Ini bagi mengelakkan denda yang tinggi dikenakan atas kesalahan yang dilakukan oleh mereka.
Perundangan syarikat perlu dititik beratkan dan dipatuhi oleh mereka yang terlibat didalam organisasi sesebuah syarikat bagi memastikan urusniaga syarikat anda berjalan seiring dengan keperluan Akta Syarikat 2016.
Dibawah ini disertakan sedikit maklumat yang berkaitan dengan kesalahan am buat rujukan anda.

Kesalahan Am – Akta Syarikat 2016 dibawah Seksyen 591

(1) Tiap-tiap perbadanan yang mengiklankan, mengedarkan atau menyiarkan apa-apa penyata, lapuran, perakuan, penyata kewangan atau dokumen lain yang dikehendaki oleh atau bagi maksud Akta ini membuat atau membenarkan supaya dibuat suatu pernyataan yang palsu atau mengelirukan dalam apa-apa butir material dengan mengetahuinya sebagai palsu atau mengelirukan atau dengan sengaja meninggalkan atau membenarkan peninggalan itu atau penerimaan apa-apa perkara atau benda yang menjadikan dokumen itu mengelirukan dalam hal material dan tiap-tiap pegawai perbadanan yang diketahuinya membenarkan, mengarahkan atau bersetuju dengan pengiklanan, pengedaran atau penyiaran itu melakukan suatu kesalahan, dan boleh, apabila disabitkan-
(a) Dalam hal suatu perbadanan, didenda tidak melebihi tiga juta ringgit; dan
(b) Dalam hal pegawai perbadanan,dipenjara selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau kedua-duanya.
(2) Tiap-tiap orang yang dalam apa-apa penyata, laporan, perakuan, penyata kewangan atau dokumen lain yang dikehendaki oleh atau bagi maksud Akta ini-
(a) Membuat atau membenarkan supaya dibuat suatu pernyataan yang palsu atau mengelirukan dalam apa-apa butir material dengan mengetahuinya sebagai palsu; atau
(b) Mengelirukan atau dengan sengaja meninggalkan atau membenarkan peninggalan itu atau penerimaan apa-apa perkara atau benda yang menjadikan dokumen itu mengelirukan dalam hal material, melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau kedua-duanya.
(3) Jika seseorang pada suatu mesyuarat mengundi dengan menyokong supaya pernyataan yang disebut dalam seksyen ini dibuat dengan diketahuinya sebagai palsu, orang itu hendaklah disifatkan telah membenarkan pernyataan itu dibuat.

Lapuran palsu – Akta Syarikat 2016 dibawah seksyen 592

(1) Pegawai suatu perbadanan yang, dengan niat untuk menipu, membuat atau memberikan atau dengan diketahuinya dan dengan sengaja membenarkan atau mengizinkan supaya dibuat atau diberikan, apa-apa pernyataan atau laporan yang palsu atau mengelirukan kepada-
(a) Pengarah, juruaudit, anggota, pemegang debenture atau pemegang amanah bagi pemegang debenture perbadanan itu;
(b) Dalam hal suatu perbadanan yang merupakan suatu subsidiary, juruaudit syarikat pemegang;
(c) Bursa saham sama ada di dalam atau di luar Malaysia atau pegawai bursa saham itu; atau
(d) Suruhjaya Sekuriti
Yang berhubung dengan hal ehwal perbadanan itu melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau kedua-duanya.
(2) Dalam subseksyen (1), pegawai sebagai tambahan kepada takrif dibawah seksyen 2, termasuklah seseorang yang pada masa kesalahan itu dilakukan merupakan seorang pegawai perbadanan.

Laporan atau pernyataan yang palsu kepada Pendaftar Akta Syarikat 2016 dibawah seksyen 593

Seseorang yang membuat atau memberikan, atau yang diketahuinya membenarkan atau mengizinkan dibuat atau diberikan, apa-apa pernyataan, maklumat atau laporan yang palsu atau mengelirukan kepada Pendaftar yang berhubungan dengan-
(a) Hal ehwal suatu perbadanan;
(b) Apa-apa perkara atau benda yang dikehendaki oleh Pendaftar bagi pelaksanaan Akta ini; atau
(c) Penguatkuasaan Akta ini,
(d) Melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau kedua-duanya.

 

top